SA Boerperd Show Rules and Regulations 

SA Boerperd Konstitusie / SA Boerperd Constitution

 

SA Boerperd Grondwet
SA Boerperd Constitution
 

2018 Kennisgewing van Wysiging in Reels
2018 Notification of Rule Amendments
 

Afdeling B / Section B

Kuddebestuur / Stud Management

B1

RASSTANDAARD (Afrikaans)
BREED STANDARD (English)

B2

HANDLEIDING: KEURING & KEURDERS 
MANUAL: INSPECTION & INSPECTORS

B3

FOTO ID: PERDE (DIAGRAM VIR VUL AANTEKENING)
PHOTO ID: HORSES (DIAGRAM FOR BIRTH NOTIFICATION)

B4

RIGLYNE VIR INVUL VAN ID DIAGRAM (SA STAMBOEK)
GUIDELINES FOR COMPLETING ID DIAGRAM(SA STUDBOOK)

B5

PASPOOT ID AANSOEKVORM
PASSPORT ID APPLICATION FORM

B6

DEKKINGSERTIFIKAAT
COVERING CERTIFICATE

B7

LEENOORDRAG
LEASE AGREEMENT NET VORM

B8

KEURINGSAANSOEK: HINGSTE
INPECTION APPLICATION: STALLIONS

B9

KEURINGSAANSOEK MERRIES/REUNS
INSPECTION APPLICATION MARES / GELDINGS

B10

KEURINGSPUNTEKAART HINGSTE
INSPECTION REPORT STALLIONS

B11

KEURINGSPUNTEKAART MERRIE/REUNS;
INSPECTION REPORT MARE/GELDINGS

B12

KERUDERS 2018
SELECTORS 2018

 

Afdeling C / Section C

Skoue & Beoordelings / Shows & Judgings

C1

AANBIEDING VAN SKOUE & KAMPIOENSKAPPE
PRESENTATION OF SHOWS & CHAMPIONSHIPS

C2

BEOORDELAARS, BEAMPTES & NOMINASIES
JUDGES, STEWARDS & NOMINATIONS

C3

BEOORDELAARSLYS
JUDGES' LIST

C4

4.1 KRUISINSKRYWINGS / CROSS ENTRIES
4.2 SKOU-KLASSE (VOLLEDIG & MINIMUM)
4.2 SHOW CLASSES (COMPREHENSIVE & MINIMUM)
4.3 GENERIESE SKOU INSKRYWINGSVORM / GENERIC SHOW ENTRY FORM

C5

ALGEMENE SKOUPRAKTYK & ETIKET
GENERAL SHOW PRACTICE & ETIQUETTE

C6

KLEREDRAG
DRESS CODE

C7

HANDLEIDING: IN-HAND KLASSE
MANUAL: IN-HAND CLASSES

C8

HANDLEIDING: UNIVERSELE KLASSE
MANUAL: UNIVERSAL CLASSES

C9

SASA RULES & REGULATIONS
SCORE SHEETS: 1-WORKING HUNTER 2-WORKING RIDING

C10

HANDLEIDING: INTER-DISSIPLINÊRE KLASSE U & T
MANUAL: INTER DISCIPLINARY CLASSES U & T

C11

HANDLEIDING: TRADISIONELE 3G, 5G & VERTOONPERD KLASSE
MANUAL: TRADITIONAL 3G, 5G & SHOW HORSE CLASSES

C12

HANDLEIDING: TUIGKLASSE
MANUAL: HARNESS CLASSES

C13

APPÈL-KOMITEE & PROSEDURES
APPEAL COMMITTEE & PROCEDURES

C14

DISSIPLINÊRE AKSIE
DISCIPLINARY ACTION

C15

APPÈLVORM
APPEAL FORM

C16

GEEL KAART WAARSKUWING
YELLOW CARD WARNING

C17

VERBODE MIDDELS
PROHIBITED SUBSTANCES

C18

FEI SKAKEL
FEI LINK

 

CONTACT US
   051 410 0958
    elize@studbook.co.za
         
SA Boerperd Society

COPYRIGHT © SABoerperd. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET