OUR SPONSOR:

SA Boerperd Konstitusie / SA Boerperd Constitution

Afdeling A / Section A

Admin & Diverse / Admin & Other

Afdeling B / Section B

Kuddebestuur / Stud Management

Afdeling C / Section C

Skoue & Beoordelings / Shows & Judgings

B1

RASSTANDAARD (Afrikaans)
BREED STANDARD (English)

C1

AANBIEDING VAN SKOUE & KAMPIOENSKAPPE
PRESENTATION OF SHOWS & CHAMPIONSHIPS
A3
TELER AANSOEKVORMS / SESSIE VAN VOORVOEGSEL

B2

HANDLEIDING: KEURING & KEURDERS
MANUAL: INSPECTION & INSPECTORS

C2

BEOORDELAARS, BEAMPTES & NOMINASIES
JUDGES, STEWARDS & NOMINATIONS

B3

FOTO ID: PERDE (DIAGRAM VIR VUL AANTEKENING)
PHOTO ID: HORSES (DIAGRAM FOR BIRTH NOTIFICATION)

C3

BEOORDELAARSLYS
JUDGES’ LIST

B4

RIGLYNE VIR INVUL VAN ID DIAGRAM (SA STAMBOEK)
GUIDELINES FOR COMPLETING ID DIAGRAM(SA STUDBOOK)

C4

4.1 KRUISINSKRYWINGS / CROSS ENTRIES
4.2 SKOU-KLASSE (VOLLEDIG & MINIMUM)
4.2 SHOW CLASSES (COMPREHENSIVE & MINIMUM)
4.3 GENERIESE SKOU INSKRYWINGSVORM / GENERIC SHOW ENTRY FORM

B5

PASPOOT ID AANSOEKVORM
PASSPORT ID APPLICATION FORM

C5

ALGEMENE SKOUPRAKTYK & ETIKET
GENERAL SHOW PRACTICE & ETIQUETTE

B6

DEKKINGSERTIFIKAAT
COVERING CERTIFICATE

C6

KLEREDRAG
DRESS CODE

B7

LEENOORDRAG
LEASE AGREEMENT NET VORM

C7

HANDLEIDING: IN-HAND KLASSE
MANUAL: IN-HAND CLASSES

B8

KEURINGSAANSOEK: HINGSTE
INPECTION APPLICATION: STALLIONS

C8

HANDLEIDING: UNIVERSELE KLASSE
MANUAL: UNIVERSAL CLASSES

B9

KEURINGSAANSOEK MERRIES/REUNS
INSPECTION APPLICATION MARES / GELDINGS

C9

SASA RULES & REGULATIONS
SCORE SHEETS: 1-WORKING HUNTER 2-WORKING RIDING

B10

KEURINGSPUNTEKAART HINGSTE
INSPECTION REPORT STALLIONS

C10

HANDLEIDING: INTER-DISSIPLINÊRE KLASSE U & T
MANUAL: INTER DISCIPLINARY CLASSES U & T

B11

KEURINGSPUNTEKAART MERRIE/REUNS;
INSPECTION REPORT MARE/GELDINGS

C11

HANDLEIDING: TRADISIONELE 3G, 5G & VERTOONPERD KLASSE
MANUAL: TRADITIONAL 3G, 5G & SHOW HORSE CLASSES
A11

REIS VAN PERDE
TRAVELING OF HORSES
myhorse.jshiny.com
saeva.co.za

B12

KERUDERS 2020
SELECTORS 2020

C12

HANDLEIDING: TUIGKLASSE
MANUAL: HARNESS CLASSES

C13

APPÈL-KOMITEE & PROSEDURES
APPEAL COMMITTEE & PROCEDURES

C14

DISSIPLINÊRE AKSIE
DISCIPLINARY ACTION

C15

APPÈLVORM
APPEAL FORM

C16

GEEL KAART WAARSKUWING
YELLOW CARD WARNING

C17

VERBODE MIDDELS
PROHIBITED SUBSTANCES

C18

FEI SKAKEL
FEI LINK

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.